پیش غذا

سالاد فصل- سالاد روس


دسر

ژله میوه‌ای، کرم کارامل،
نوشابه قوطی


پذیرایی قبل شام

چای یا شربت

غذای اصلی

- باقالی پلو با گوشت بره
- زرشکپلو بامرغ همراه با خلال‌پسته
- چلوزعفرانی، خورشت فسنجان
- شرین‌پلو با مرغ همراه خلال نارنج و پسته

پیش غذا

سالاد فصل- سالاد روس


دسر

ژله میوه‌ای، کرم کارامل،
نوشابه قوطی


پذیرایی قبل شام

چای یا شربت

غذای اصلی

- جوجه‌کباب بدون استخوان‌50%
- باقالی پلو با گوشت بره
- زرشک‌پلو بامرغ همراه با خلال‌پسته
- چلوزعفرانی، خورشت فسنجان
- شرین‌پلو با مرغ همراه خلال نارنج و پسته

پیش غذا

سالاد فصل، سالاد روس،
سالاد ماکارانی


دسر

پلمبیر، کیک‌بستنی، ژله میوه‌ای، کرم کارامل، کرم ژله، نوشابه قوطی


پذیرایی قبل از شام

بستنی یا شیرکاکائو یا نسکافه
جای یا شربت

غذای اصلی

- جوجه‌کباب بدون استخوان50%

- کباب لقمه زعفرانی 50%

- باقالی پلو با گوشت بره

- زرشک‌پلو با مرغ همراه با خلال پسته

- چلوزعفرانی، خورشت فسنجان

- خوارک زبان با سس مخصوص

- شیرین‌پلو با مرغ همراه با خلال نارنج و خلال پسته

- آلبالوپلو با مرغ

پیش غذا

سالاد فصل، سالاد روس،
سالاد ماکارانی، سالاد اندونزی


دسر

پلمبیر، کیک بستنی، پافیدرول،

ژله میوه ای، کرم کارامل،
کرم ژله، نوشابه قوطی


پذیرایی قبل از شام

بستنی یا شیرکاکائو یا نسکافه
چای یا شربت

غذای اصلی

- جوجه‌کباب بدون استخوان50%

- کباب لقمه زعفرانی 50%

- باقالی پلو با گوشت بره

- زرشک‌پلو با مرغ همراه با خلال‌پسته

- چلوزعفرانی، خورشت فسنجان

- بیف استراگانف

- خوارک زبان با سس مخصوص

- خوارک ژیگو با سس مخصوص

- شیرین پلو با مرغ همراه با خلال نارنج و پسته

- آلبالو پلو با مرغ

- جوجه چینی با سس مخصوص

پیش غذا

سالاد فصل


دسر

ژله میوه ای، نوشابه قوطی


پذیرایی قبل از شام

چای یا شربت

غذای اصلی

- جوجه‌کباب بدون استخوان‌50%

- باقالی‌پلو با گوشت بره 50%

- زرشک‌پلو با مرغ همراه با خلال‌پسته 50%

تنوع در منوی دیس پرس زیاد است و میتواند به انتخاب شما انجام گیرد.
پیش غذا

سالاد فصل، سالاد روس،
سالاد ماکارونی، سالاد الویه، سالاد اندونزی


دسر

پلمبیر، کیک بستنی، پافیدرول،

ژله میوه ای، کرم کارامل،
کرم ژله، نوشابه قوطی


پذیرایی قبل از شام

بستنی یا شیرکاکائو یا نسکافه، چای یا شربت

غذای اصلی

- جوجه‌کباب بدون استخوان50%

- کباب لقمه زعفرانی 50%

- باقالی پلو با گوشت بره

- زرشک‌پلو با مرغ همراه با خلال‌پسته

- چلوزعفرانی، خورشت انتخابی

- بیف استراگانف

- خوارک زبان با سس مخصوص

- خوارک ژیگو با سس مخصوص

- بره درسته به ازای هر 100 نفر یک رأس

- ماهی شیر

- شیرین پلو با مرغ همراه با خلال نارنج و پسته

- آلبالو پلو با مرغ

- جوجه چینی با سس مخصوص